Om oss

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) ble etablert i 2003 som landets første fullskala simuleringssenter. Senteret drives gjennom et samarbeid mellom St. Olavs hospital, NTNU og Helse Midt-Norge. Simulatorsenteret er organisert som egen avdeling i Klinikk for anestesi og intensivmedisin.

Undervisningsressursene i senteret består av leger og sykepleiere i bistillinger som kombineres med hovedstillinger i klinisk virksomhet innen anestesi, intensivmedisin og pediatri. Alt pedagogisk/didaktisk personell har europeisk utdanning som «fasilitator» i medisinsk simulering. Fire av senterets ansatte har formell pedagogisk utdanning utover dette.

I tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteten har Medisinsk SimulatorSenter en bred kursportefølje og det er ca. 1800 deltakere på kurs/simulering hvert år. Målgruppe for senterets aktivitet er medisinske og helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning samt etterutdanning av klinisk personell.

Senteret er kursarrangør for spesialisering og etterutdanning for alle helseprofesjoner i regionen. Det gjennomføres trening på praktiske ferdigheter og Non-Technical Skills (kommunikasjon, team-samarbeid og ledelse).

Det er etablert et vaskulært ferdighetslaboratorium sammen med kliniske avdelinger. MSS har erfaring med å undervise lærere/veiledere i klinikken i å anvende den pedagogisk/didaktiske modellen i klinisk undervisning (blant annet veiledere i ambulansetjenesten, sykepleieveiledere og personell som involveres i hendelsesanalyser ved sykehuset).

Team som jobber sammen i akutte medisinske situasjoner, trener sammen. Øvelsen gjøres så realistisk som mulig for å øke overføringsverdien til praksis og det gjøres videoopptak under treningen. Etter hver trening gjennomføres en debriefing. Debriefing innebærer refleksjon over det deltakerne har vært med på. Ved å diskutere det som skjedde, utforsker en hvorfor handlingsforløpet ble slik som det ble. Simulering er spesielt velegnet til å trene på kommunikasjon og samhandling (Non-Technical Skills) i akutte situasjoner. Målet er å omskape det teamet har øvd på til erfaringer gjennom refleksjon over handling. For å understøtte refleksjonen vises klipp av videoopptaket.

Vi presenterer også arbeid som er gjort ved Simulatorsenteret på internasjonale kongresser. Se noen av våre postere her.

MSS er lokalisert inne i St. Olavs Hospital og er i besittelse av avansert datateknologisk utstyr for gjennomføring av simulatortrening. Senteret gjennomfører i tillegg in situ simulering i utstrakt grad lokalt og ved alle sykehus i Helse Midt-Norge.