TverrSim

Den 3. februar i år arrangerte Medisinsk SimulatorSenter (HMN/NTNU/St.Olavs Hospital) i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, praktisk tverrprofesjonell samhandlingstrening for studenter innen medisin, sykepleie og radiografi (TverrSim) for første gang.

Treningen var en pilot der en ønsket å møte både en faglig og politisk anmodning om at helsestudenter i ulike profesjonsutdanninger bør ha tilbud om å lære sammen. Fire medisinstudenter, fire sykepleierstudenter og en radiografstudent deltok.

Medisinsk simulering er en undervisningsmetode der en ved hjelp av en avansert datastyrt dukke og realistiske omgivelser gjenskaper pasientscenarioer fra klinisk virkelighet, der studentene behandler “pasienten” og diskuterer de handlingene som ble valgt sammen med kliniske spesialister med pedagogisk kompetanse (debriefing). Simulatortreningen gir studentene en mulighet til å se seg selv jobbe og med det være et grunnlag for å reflektere over kompetanse og roller.

I løpet av dagen ble studentene presentert for fire pasientscenarioer der læringsmålet var å få innsikt i andres kompetanse og få en bedre forståelse av sin egen. Rolleforståelse og samhandling var sentralt.

Utdrag fra studentenes evaluering av undervisningen (100% deltakelse):
Skala fra 0 (svært dårlig) til 6 (svært god)

Hvordan var ditt læringsutbytte i forhold til

  • Egen profesjon