Kurs / undervisning

Medisinsk SimulatorSenter tilbyr en undervisningsmetode som er raskt voksende i utdanning av helsepersonell i store deler av verden. Undervisningsmetoden er basert på læring gjennom å håndtere ulike (simulerte) situasjoner og reflektere over egen kunnskap og handling.

Situasjonene skapes ved hjelp av avanserte datastyrte dukker og gjenspeiler scenarioer fra klinisk virksomhet. Rammene rundt scenarioene tilpasses de som skal øve med tanke på omgivelser, læringsmål, vanskelighetsgrad, tilgang på hjelpemidler osv. Refleksjon foregår som dialog mellom deltakere og fasilitator – en tradisjonell debriefing.

Målgruppe for senterets kursaktivitet er studenter (medisin, sykepleie og masterstudenter i helsefag), videreutdanning/spesialistutdanning av sykepleiere og leger samt etterutdanning av helsepersonell i klinisk virksomhet.

Utgangspunkt for et kurs er ofte et behov for å fokusere på noen spesifikke læringsmål fra de som skal trene og/eller ledelsen. Instruktørene setter seg da ned sammen med den aktuelle bestilleren og går gjennom hva man ønsker at vi kan fokusere på i simuleringen. Vi vil lage ett eller flere scenario for å få fram den ønskede læringssituasjonen.

Eksempler på kurs og simuleringer

Medisinsk Mottaksteam

Dette er et team som utløses ved melding om pasient med svikt i vitale funksjoner, der det er en medisinsk sykdom eller annen ikke-traumatisk hendelse som er utgangspunktet for innleggelsen.

Teamet består av: 2 akuttsykepleiere, 1 akuttlege, 1 indremedisiner, 1 anestesilege og 1 anestesisykepleier.

Traumeteam

Traumeteam varsles ved melding om pasient med svikt eller truende svikt i vitale funksjoner, der det har vært et traume/skade.

Hjertestansteam

Hjertestansteam utløses ved intern varsling på sykehuset fra sengeposter eller andre arealer. Det er et team for voksne og et team for barn.

Teamet består av: 1 indremedisiner eller 1 pediater, 1 anestesilege, 1 anestesisykepleier og 1 portør.